ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลแบบประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ